صیام یا روزه در آیین بهائی

Program Picture

خبرنگار

صیام یا روزه در آیین بهائی
۱۱ اسفند ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای داریوش لمیع – نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی و تاریخی

امروز اولین روز ماه صیام یا روزه در آیین بهائی است، فریضه‌ای دینی، با ابعاد گسترده فردی و اجتماعی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه