Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

وحدت عالم انسانی
۱۳ بهمن ۱۳۹۸

هدف دیانت بهائی وحدت عالم انسانی است، آیا بهائیان از راه بهائی کردن تمام عالم سعی در ایجاد این وحدت دارند؟ آیا شما می‌خواهید همه بهائی شوند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه