نگاه بهائیان به کتب ادیان قبل

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

نگاه بهائیان به کتب ادیان قبل
۲۹ دی ۱۳۹۸

نگاه دیانت بهائی به کتب مقدسه پیشین چیست؟ آیا شما مثل مسلمانان فکر می‌کنید که برخی کتب پیشین مثل انجیل و تورات تحریف شده‌اند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه