Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

فرهنگ بهائی
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

وقتی ادیان ظهور می‌کنند فرهنگ با خودشان به وجود می‌آورند. مثل فرهنگ مسیحی، فرهنگ اسلامی و اصطلاحاتی شبیه به این. فرهنگ بهائی چه ویژگی‌هایی دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه