شهرسازی و انسان‌ها

Program Picture

این روزها

شهرسازی و انسان‌ها
۲۰ مرداد ۱۳۹۹

کرسی بهائی برای توسعه در یکی از دانشگاه‌های هند و تشویق محققین و دانشگاهیان در اتخاذ رویکردی نوین در شهرسازی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه