ترویج خودکفایی، پروژه خدمت و توسعه

Program Picture

این روزها

ترویج خودکفایی، پروژه خدمت و توسعه
۰۳ شهریور ۱۳۹۹

سازمان فوندائیک (FUNDAEC) با الهام از آموزه‌های بهائی، از ماه مارس تا کنون ۱۵۰۰ شهروند را در ۸۰۰ پروژه کشاورزی مشارکت داده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه