Program Picture

زنان در تکاپو

شیدا ونس

۲۱ شهریور ۱۳۹۸

شیدا ونس، وکیل است و در کشورهای مختلف در جهت حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند فعالیت کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه