زنان در تکاپو

Program picture

زنان در تکاپو

این برنامه به معرفی زنانی اختصاص دارد که به نحوی از طریق تخصص و یا اشتیاقشان قدمی در جھت خدمت به جامعه بشری برداشته‌اند. با آنھا در مورد زندگی و فعالیت‌ھایشان و ھمینطور وضعیت زنان در جھان حاضر و راھکارھای دست‌یابی به حقوق مساوی زن و مرد به گفتگو پرداخته‌ایم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه