Program Picture

ریشه‌ها

نیکان

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیکان موسیقیدان و پیانیست است. در یک خانواده بهائی به دنیا آمده و به عنوان یک اقلیت با چالش‌های بسیاری روبرو بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه