Program Picture

ریشه‌ها

بهروز

۱۷ خرداد ۱۳۹۷

بهروز در ابتدای جنگ ایران و عراق در یک خانواده بهائی در آبادان به دنیا آمده و باور هایش نقش مهمی برای او دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه