رضوان و انتخابات بهائی

Program Picture

این روزها

رضوان و انتخابات بهائی
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

انتخابات بهائی بخشی از نظم نوینی است که نظم اداری بهائی نام گرفته. از طریق این نظم، روح و حقیقت امر حضرت بهاءالله در هیکل اجتماع جریان می‌یابد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه