Program Picture

راه مشترک

قسمت ۳
۰۳ آبان ۱۳۹۶

این برنامه: اشتباهاتی که ممکن است در دوره آشنایی قبل از ازدواج مرتکب شویم – چگونه در دوره آشنایی قبل از ازدواج بفهمیم که طرف مقابل ما چگونه آدمی است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه