«ذهن آگاهی» در پیشگیری و درمان

Program Picture

خبرنگار

«ذهن آگاهی» در پیشگیری و درمان
۲۹ تیر ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم پریسا افشین – مشاور و تراپیست

تاثیرات مثبت «ذهن آگاهی» در پیشگیری و درمان، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه