درباره مفهوم رضامندی و عوامل موثر بر آن

Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره مفهوم رضامندی و عوامل موثر بر آن
۲۴ دی ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم فرزانه ثابتان، تحلیلگر مسائل روانشناسی و خانواده، درباره مفهوم رضامندی و عوامل موثر بر آن گپی می‌زنیم. خانم ثابتان از ارتباط بین پذیرش رنج‌ها و محدودیت فرصت‌ها و امکانات در راه دستیابی به شادمانی در زندگی صحبت می‌کنند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه