Program Picture

یک گفتگوی ساده

درباره علل استرس و اضطراب
۰۳ تیر ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با خانم دکتر می بدیعی، روان‌پزشک، درباره علل استرس و اضطراب و راه‌کارهای مقابله با آن گپی می‌زنیم. خانم دکتر بدیعی چند راه‌کار ساده و کلیدی برای موفقیت در این زمینه رو به ما معرفی می‌کنن.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه