«خدمت» از دیدگاه حضرت عبدالبهاء

Program Picture

خبرنگار

«خدمت» از دیدگاه حضرت عبدالبهاء
۲۲ دی ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای داریوش لمیع، پژوهشگر مسائل اجتماعی و تاریخی

جلوه‌های خدمت در آثار و اقدامات حضرت عبدالبهاء، الگویی برای جهانیان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه