معضل نابرابری جنسیتی و عدم کرامت و شرافت انسانی

Program Picture

خبرنگار

معضل نابرابری جنسیتی و عدم کرامت و شرافت انسانی
۱۰ شهریور ۱۳۹۵

گفتگو با فرزانه ثابتان، مشاور روانشناسی عمومی و مدیریت منابع نیروی انسانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه