معضل جهانی خشونت خانگی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

معضل جهانی خشونت خانگی – بخش ۱
۳۰ مرداد ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر فرشته بثل، روانشانس عمومی و تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه – بخش 1.
گزارش اخیر آژانس زنان سازمان ملل که در ۲۸۷ صفحه منتشر شده، از گستردگی دهشت بار و فاحش خشونت خانگی علیه زنان در سراسر جهان خبر می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه