معضل جهانی تبعیض و راه‌حل‌های روحانی

Program Picture

خبرنگار

معضل جهانی تبعیض و راه‌حل‌های روحانی
۱۶ اسفند ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر دریک اسمیت، نویسنده و استاد دانشگاه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه