روز جهانی علیه کار کودکان

Program Picture

خبرنگار

روز جهانی علیه کار کودکان
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر پیمان رئوفی، روانشانس کودک و فعال حقوق کودکان و نوجوانان.
آمار سازمان ملل از ۱۵۰ میلیون کودک کار در جهان حکایت می‌کند. آمار کودکان کار در ایران تا هفت میلیون تخمین زده شده است. بسیاری از کودکان کار قربانیان برده داری، روسپی‌گری و فروش اعضای بدن هستند و یا به بزه‌کاری سوق داده می‌شوند!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه