تاثیر نیکوکاری و احسان بر روی فرد و جامعه

Program Picture

خبرنگار

تاثیر نیکوکاری و احسان بر روی فرد و جامعه
۲۱ شهریور ۱۳۹۷

گفتگو با: آقای فرزاد قاسمی، موسس و مدیر اجرایی شرکت مهندسی مخابرات و مشاوره GTA، فعال حقوق بشر و از اعضای هیئت مدیره چند سازمان حقوق بشری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه