تاثیر سخنان ما در دیگران

Program Picture

خبرنگار

تاثیر سخنان ما در دیگران
۱۲ دی ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر فرشته بثل، روانشناس عمومی، اجتماعی، درمانگاهی و تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه.
در دنیای پیچیده و پرهیاهوی ارتباطات و اطلاعات عصر ما، اهمیت و اعتبار سخن و سخنوری به نظر پر رنگ‌‌‌تر میاد، چرا که هر کسی در هر آنی و در هر مکانی و هر شرایطی می‌تواند انسان‌های بی‌شماری را مخاطب قرار دهد و احساسات آنان را دگرگون کند!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه