به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی

Program Picture

خبرنگار

به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی
۰۱ اسفند ۱۳۹۷

گفتگو با: خانم مهرانگیز کار وکیل، نویسنده، خبرنگار و فعال حقوق بشر و حقوق زنان.
اهمیت اجرای عدالت اجتماعی در ایجاد صلح و توسعه در تم امسال سازمان ملل به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی به وضوح برجسته شده: «اگر خواستار صلح و توسعه هستید برای استقرار عدالت اجتماعی تلاش کنید.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه