تاملی در مفهوم خرد

Program Picture

این روزها

تاملی در مفهوم خرد
۲۴ خرداد ۱۴۰۰

«خرد پیک رحمن است و مظهر اسم علام به او مقام انسان ظاهر و مشهود»، از جمله تعاریف فصیح و عمیقی است از مفهوم خرد در آثار آیین بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه