تاثیرات بحران جهانی تندرستی و رویکرد ما

Program Picture

خبرنگار

تاثیرات بحران جهانی تندرستی و رویکرد ما
۱۸ تیر ۱۳۹۹

گفتگو با: آقای شهروز تجارتی، مدیر عامل شرکت‌های بین المللی و پژوهشگر مسایل اجتماعی.

بحران جهانی تندرستی، همچنان بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها را دگرگون می‌کند و در عین حال جهان را به سوی دیدگاهی نو و نظمی نوین سوق می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه