تأملی در مفهوم بهشت و جهنم از دیدگاه آئین بهائی

Program Picture

این روزها

تأملی در مفهوم بهشت و جهنم از دیدگاه آئین بهائی
۰۲ اسفند ۱۴۰۰

بهشت یا مکافات یعنی وقتی انسان‌ها به فرموده حضرت عبدالبهاء «به اشراق شمس حقیقت منور و به جمیع فضائل مشرف گردند این را اعظم مکافات شمرند و جنت حقیقی دانند.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه