Program Picture

اخبار جوامع بهائی

بی‌عدالتی را متوقف کنید

۱۱ شهریور ۱۴۰۱

بازتاب سرکوب اخیر بهائیان ایران، در ایران و سراسر جهان
لطفا این ویدیو را با دیگران به اشتراک گذارید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه