به یاد شهروندان ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان ایران
۲۸ فروردین ۱۴۰۲

“جز به مدد غیبی و قوّۀ الهی امیدی نمانده ….ولو استقلال رفته باشد ایران نمی‌رود.. “

news letter image

ثبت نام در خبرنامه