گفتمان سعید و شبنم

Program Picture

به دنبال معنا

گفتمان سعید و شبنم
۱۵ شهریور ۱۳۹۵

دستان و سعید درباره مشکلات دستان صحبت می‌کنند. بحث مفصل شبنم و سعید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه