برنامه کامل ۲۵ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۵ آذر ۱۴۰۲

آن‌چه در این برنامه برای شنیدن شما گرامیان گنجانده‌ایم بخش دوم «سخنرانی» جناب دکتر فریدون جواهری و بخش صد و چهل و چهارم از مجموعه «معماران صلح» است و یادی از اتفاق سال ۱۹۱۴ و در بحبوحه جنگ جهانی اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه