برنامه کامل ۲۶ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۶ آذر ۱۴۰۲
۲۶ آذر ۱۴۰۲

سرآغاز پیام دوست این یکشنبه هم «سودای ستیز» است که شرحی است مختصر بر حیات یکی دیگر از شهدای مظلوم بهائی و سرانجام آن، پیش‌خوان است که از تشدید سرکوب و آزار و اذیت بهائیان سخن به میان می‌آورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه