برنامه کامل ۲۰ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۰ آبان ۱۴۰۲
۲۰ آبان ۱۴۰۲

بخش دوم از «سخنرانی» آقای ایقان شهیدی و بخش صد و سی و نهم از «معماران صلح» و نیز نقدی بر یکی از اشعار سهراب سپهری برنامه امروز ما را تشکیل می‌دهند. امید است شنیدن آن برای شما مفید فایده باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه