برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش ۱
۱۹ آبان ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر مینا یزدانی، پژوهشگر و استاد تاریخ

از دیدگاه حضرت عبدالبهاء صلح جهانی و سعادت نوع بشر بدون تساوی حقوق زنان و مردان امکان پذیر نخواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه