تأملی در اصل عدالت و تأمین رفاه اجتماعی

Program Picture

این روزها

تأملی در اصل عدالت و تأمین رفاه اجتماعی
۲۷ آبان ۱۳۹۸

بخشی از پیام بیت العدل اعظم مورخ ۲۰ آوریل ۲۰۱۰ میلادی را زینت بخش این روزهای امروز می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه