کنفرانس بدشت، واقعه بدشت – بخش ۱

Program Picture

آن هجده نفر

کنفرانس بدشت، واقعه بدشت – بخش ۱
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

چرا و چگونه کنفرانس بدشت شکل گرفت؟ چه کسانی حضور داشتند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه