جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی – بخش ۱

Program Picture

آن هجده نفر

جناب قدّوس، آخرین عضو حروف حی – بخش ۱
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

آخرین عضو حروف حی، جناب قدّوس از کودکی تا یافتن حضرت باب، موضوع این قسمت از آن هجده نفر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه