«آشنایی با سه کتاب آسمانی»

Program Picture

خبرنگار

«آشنایی با سه کتاب آسمانی»
۱۸ فروردین ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای فریبرز سبحانی

بشارات و اشارات کتاب‌های آسمانی ادیان الهی، مانند اجزای یک معما، وقایع آینده در مورد پیامبران و ادیان بعد را آشکار می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه