یگانگی درمان آلام بشری

Program Picture

این روزها

یگانگی درمان آلام بشری
۱۶ اسفند ۱۴۰۰

نوع بشر یک خانوادۀ واحد و به هم پیوسته است و یک وطن پرارزش و مشترک را دارا است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه