Program Picture

کرسی صلح

نژادپرستی در آمریکای امروز

۰۶ مرداد ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در آمریکای امروز که سال‌هاست ادعای تساوی و برابری می‌کند، عقاید و تفکرات نژادپرستی همچنان بر زندگی‌ میلیون‌ها اقلیت نژادی تاثیر گذاشته و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه