Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

بردباری – بخش ۲
۰۶ بهمن ۱۳۹۸

بهزاد: بردباری آبی است بر آتش تعصب. در بیانیه یونسکو در مورد اصول بردباری این طور تعریف شده که: بردباری یعنی احترام، پذیرش و گرامی داشتن تنوع گوناگون فرهنگ‌ها و نحوه‌های متفاوت انسان بودن و بیان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه