سازمانی برای بهبود زندگی

Program Picture

چند ثانیه با شما

سازمانی برای بهبود زندگی
۲۹ تیر ۱۳۹۷

سازمان ملل متحّد، در توصیف بهزیستی میگه: «سازمان بهزیستی، عبارت است از مجموعه‌ای هماهنگ از برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که زیر نظر و یا با کمک دولت، برای بهبود زندگی افراد و گروه‌های آسیب پذیر جامعه، انجام میشه».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه