خلاقیت و ویژگی انسان‌های خلاق

Program Picture

چند ثانیه با شما

خلاقیت و ویژگی انسان‌های خلاق
۱۸ خرداد ۱۳۹۷

گفته شده، آفرینندگی یا خلاقیت، مهم‌ترین قابلیت و توانایی انسان است و به طور کلی تمامی دستاوردهای بشری به نوعی، جلوه‌های گوناگون خلاقیت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه