پیام ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

Program Picture

این روزها

پیام ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱
۰۴ بهمن ۱۴۰۰

بخشی بسیار کوتاه اما بسیار مهم و وزین از پیام اخیر بیت العدل اعظم صحبت این روزهای امروز ماست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه