پیام نوروزی بیت العدل اعظم

Program Picture

خبرنگار

پیام نوروزی بیت العدل اعظم
۱۱ فروردین ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر پرهام اقدسی، کارشناس مهندسی سازه و فعال اجتماعی تاملی در مفاهیم عمیق و رهنمود‌های بیت العدل اعظم در پیام نوروزی ۱۷۸ بدیع، برابر با ۱۴۰۰ خورشیدی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه