Program Picture

نماهنگ

مادران صلح می‌خواهند

۲۵ شهریور ۱۴۰۰

قطعه: مادران صلح می‌خواهند

خواننده: کتایون ایواوغلی

***

ای کودک دل‌فریب زیبا
وی میوۀ زندگانی من
آیینۀ روشن است رویت
از کودکی و جوانی من
من عمر عزیز رفته‌ام را
در روی تو می‌کنم تماشا
بینم ز دریچه‌های چشمت
آیندۀ پر سعادتی را
چشمت دو ستارۀ درشت است
چون اختر بخت تو درخشان
بوی نفس معطّر تو
آرام دل است و راحت جان
آنگه که دو دست کوچک تو
چون حلقه فتد به گردن من
گوئی بوَدَم جهان در آغوش
لرزد ز محبتت تن من
مادر چه فدایی عجیبی‌ست
از خود گذرد برای فرزند
مادر دل و جان و زندگی را
با مهر کند فدای فرزند
گر چشم مرا کَنَند از جای
گر قلب مرا کُنند پاره
حاضر نشوم که شعلۀ جنگ
آتش زندت به گاهواره
چون من همه مادران گیتی
دارند ز جنگ، نفرت و ننگ
ای لعنت مادران دنیا
بر هر که فروزد آتش جنگ

news letter image

ثبت نام در خبرنامه