Program Picture

یک سوال، یک جواب | رضوان ۱۳۹۷

قسمت ۶
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سوال ششم اینه که بزرگترین سدی که پیامبر دیانت بهائی حضرت بهاءالله برای ایجاد صلح و وحدت بین بشر از میان بردن چیه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه