Program Picture

یک سوال، یک جواب | رضوان ۱۳۹۷

قسمت ۱۴
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

سوال چهاردهم: امروز دوازدهمین روز عید رضوان یکی دیگه از روزهایی است که کار برای بهائیان حرامه. در این روز چه اتفاقی در باغ رضوان افتاد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه