قسمت ۷۴ – نقشى نو: تغییر ماندگار

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۴ – نقشى نو: تغییر ماندگار
۲۱ آذر ۱۴۰۱

تدوین قانونى که منعکس‌کننده عالی‌ترین اصول باشد قدمى ستودنى است اما براى پدید آوردن تغییرى ماندگار و در سطحى وسیع کفایت نمی‌کند. حتى تغییر در نورم‌ها و الگوهاى غیررسمى رفتار در یک جامعه هم تضمین‌کننده این تغییر ماندگار نیست. براى این ماندگارى هشیارى و معرفتى نو نیاز خواهد بود که در نیرومندترین شکل خود از دو منبع دانش و آگاهى پدید خواهد آمد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه