قسمت ۳۰ – تار و پود زندگى: پاسخ شیخ به تکفیر

قسمت ۳۰ – تار و پود زندگى: پاسخ شیخ به تکفیر
بهمن ۴, ۱۴۰۰

یک سال و نیم آخر زندگانى شیخ در سایه ى فتواهاى تکفیرى که علیه او صادر شده بود به دشوارى گذشت. هم او کوشید تا جلوى این بلوا را بگیرد و هم پیروانش بعدها دلایلى در مقابل آن فتواهاى تکفیر بیان کردند. این گفتار مرورى خواهد داشت بر این مواجهه ها

ثبت نام در خبرنامه