قسمت ۲۹ – تار و پود زندگى: تکفیر شیخ احمد

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۲۹ – تار و پود زندگى: تکفیر شیخ احمد
۲۷ دی ۱۴۰۰

هر چند نظراتى در آثار شیخ احمد احسایى دیده می‌شد که از سوى شمار بسیارى از علما مورد قبول نبود منتها همواره مقام او را به نظر احترام می‌نگریستند و آن را نهایتا به عنوان تفاوت نظرى از سوى یکى از بزرگان علما به حساب می‌آوردند. سفر شیخ به قزوین آغاز فتنه‌اى شد که مسیر شیخیه و متشرعه را براى همیشه از یکدیگر جدا نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه